Enviamos a todo el mundo.

a barreira invisible

15 EUR

Tono Arias

Limited edition of 150 signed and numbered copies
Special edition 23 copies to print 20x30cm
15x18,5 cm
48 pages
22 colour plates
Softcover
Galego/English

“A barreira invisible” e un traballo de Tono Arias que forma parte do proxecto “Adriano, Sesión Continua”, que a asociación cultural fotoforum Lumen, puxo en marcha no 2014 entorno o cine - abandonado - Adriano en Fene parroquia de Barallobre, Galicia, na que participan tamén outros 20 artistas.

O silencio explícao todo. Por algo bate o vento e non o escoitamos nestas imaxes de Tono Arias. Non o escoitamos cando toca leve o corpo material de figuras sen rostro. Non o escoitamos cando as bocas ausentes exhalan un alento de voces opacas. Palabras de plástico.
Esbardallamos berramos vomitamos monólogos interiores de páxinas borradas.
Idearios devorados hoxe pola nova bruxería dos escaparates, auténticos altares de a diario. Movémonos entre o que somos e o que mercamos para ser.
Mimetizámonos coas texturas e as porosidades das paredes desconchadas, semiocultos tras o oco dunha fiestra, dun muro ou dun segredo, propoñendo ao espectador un diálogo de miradas ou tal vez soamente silencios. Arquitecturas do olvido.
Véndese reino imaxinario, Adriano, cidade escura que intentamos habitar. No teu interior silenciosos camiñamos polos límites do baleiro. Ah! Quen te fará existir?

Rocío Brage

“A barreira invisible” (The invisible barrier) is a work by Tono Arias, a part of the project “Adriano, Sesión Continua,” launched by the association Fotoforum Lumen in 2014 focussing in the Adriano abandoned theatre located in Fene, Barallobre’s parish, Galicia, and which involves another 20 artists.

THE INVISIBLE BARRIER

Silence explains everything. For some reason the wind blows even when it cannot be heard in these Tono Arias’s images. The wind is not heard when it touches slightly the material body of faceless figures. It is not heard when absent mouths exhale a breath full of dismal voices. Plastic words.

We rant, yell, hurl... internal monologues about erased pages.

Ideologies devoured today by the new witchcraft of the shop windows, genuine daily altars. Moving us between what we are and what we buy in order to be.

We blend us with the textures and the porosities of the chipped walls, we half-hide us behind the window aperture, behind a wall or behind a secret, suggesting to the observer a dialogue of gazes or maybe just silences. Architectures of the oblivion.

Imaginary kingdom is for sale, Adriano, dark city that we try to dwell. Inside you we silent walk around the limits of emptiness. Oh! Who will make you exist?

Rocío Brage

DISPARA is an independent publishing house based in Galicia, Spain, focusing on working with artists,  and photographers , designing and printing unique fine arts books and a gallery featuring exhibitions .

dispara@dispara.org